De Wet KwaliteitsborgingBewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Wkb gaat in per januari 2024
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat 1 januari 2024 in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven. Op 14 maart 2023 is de nieuwe Omgevingswet door de 1e kamer goedgekeurd.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw
Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie.

Nieuwe wet: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling
Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • Na ingang van de Wkb heeft de bouwer/aannemer te maken met de meeste wijzigingen in verantwoordelijkheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de risico- en bewijslast. Dus moeten zij een dossier opbouwen waarmee ze kunnen aantonen dat ze de gevraagde kwaliteit leveren. Voor ingang van de wet is de bouwer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever had moeten ontdekken bij oplevering. Na ingang van de wet ligt de verantwoordelijkheid wel bij de bouwer. Door aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, boek 7 (BW Boek 7) is de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Het thema aansprakelijkheid begint natuurlijk wanneer een opdrachtgeven of bouwconsument aantoont dat er een gebrek is. Net als in de situatie voor de Wkb is de aannemer ook na oplevering aansprakelijk voor de fouten die hem ook daadwerkelijk te verwijten zijn. Kan een aannemer niet aantonen dat hem niets te verwijten valt, is hij dus alsnog aansprakelijk. Met ingang van de Wkb is het een verplichting dat de aannemer bij oplevering een dossier bevoegd gezag overhandigt aan de opdrachtgever. In dit dossier moet duidelijk worden dat is voldaan aan alle (kwaliteits)eisen. Dit is dus feitelijk de bewijsvoering van de aannemer dat alles conform opdracht en wettelijke eisen is uitgevoerd.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf halverwege 2022 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

 Burghouwt biedt onder de noemer Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt op meerdere gebieden hulp:

  • Kennis & advies: Rondom het thema’s als WKB, brandpreventie, luchtdicht bouwen heeft Burghouwt (samen met haar fabrikanten) veel kennis van de wetgeving, de producten en de toepassingen.
  • Assortiment: rondom brandpreventie, luchtdicht bouwen biedt Burghouwt een overzichtelijk assortiment goed geprijsde artikelen die veelal vanuit voorraad leverbaar zijn
  • Service: De medewerkers van Burghouwt denken graag vanaf “de voorkant” van uw project mee over de beste invulling. We geven uitgewerkte adviezen o.b.v. uw detailleringen; trainen uw medewerkers in het op de juiste wijze verwerken van de producten en denken met u mee over tussentijdse controles.