Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht waarmee wij onze website samenstellen, is het toch mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Dit betekent dat wij er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, wordt hiermee door ons uitgesloten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.