Algemene voorwaarden

Wij trachten elke dag weer zoveel mogelijke waarde toe te voegen in onze relaties. De hieronder beschreven algemene voorwaarden bieden daarbij kaders. Mocht je deze voorwaarden op je gemak willen nalezen, dan kun je ze ook downloaden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen en of opmerkingen heeft ten aanzien van onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Burghouwt Bouwbeslag B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09063726.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Burghouwt: Burghouwt Bouwbeslag B.V.
b. Koper: elk bedrijf, instelling of persoon die met Burghouwt onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Burghouwt aangaat;
c. Producten: alle zaken die worden geleverd door Burghouwt;
d. Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie;
e. Offerte: een schriftelijk aanbod om tegen bepaalde condities een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;
f. Order: iedere opdracht van Koper aan Burghouwt;
g. Orderbevestiging: ieder schriftelijk stuk waarin de Order van Koper door Burghouwt wordt weer gegeven.
h. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Burghouwt en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
i. Levering: één of meer Producten in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Koper door Burghouwt.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle van Burghouwt afkomstige Offertes, aanbiedingen, Orderbevestigingen, Leveringen en alle daarmee verband houdende Overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen op deze Voorwaarden binden Burghouwt slechts voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een overeengekomen afwijking geldt slechts voor de Overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen; de afwijking is niet van toepassing op opvolgende Overeenkomsten.
2.4 Indien Burghouwt en Koper schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper zijn overeengekomen dan laat dit de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet. Indien een beding in deze Voorwaarden overduidelijk strijdig is met de algemene voorwaarden van Koper, zal slechts het betreffende beding buiten toepassing blijven. In dat geval prevaleert het beding in de algemene voorwaarden van Koper.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, Offertes en uitlatingen van Burghouwt, werknemers van Burghouwt of uitlatingen gedaan in naam van Burghouwt zijn geheel vrijblijvend. Burghouwt is gerechtigd om haar aanbod zonder opgave van redenen in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk aan Koper wordt medegedeeld.
3.2 Burghouwt is slechts gebonden indien een Overeenkomst Schriftelijk wordt gesloten tussen Burghouwt en Koper, dan wel indien Burghouwt een Orderbevestiging stuurt naar Koper.
3.3 De Orderbevestiging van Burghouwt geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Burghouwt en Koper.
3.4 Aanvullende afspraken die na verzending van de Orderbevestiging zijn gemaakt, binden Burghouwt slechts indien deze door Burghouwt Schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Indien er geen Overeenkomst Schriftelijk is gesloten en tevens geen Orderbevestiging is verstuurd, zullen partijen desondanks gebonden zijn indien Burghouwt begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de Orderbevestiging en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Burghouwt en Koper.

4. Prijzen
4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Burghouwt:
– gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Burghouwt;
– exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rech­ten;
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verze­ke­ring;
– vermeld in Euro.
4.2 Burghouwt is bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald is gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: grondstoffen, elektriciteit en gas, Producten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Burghouwt zal Koper schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen.
4.3 Toekomstige prijsverhogingen die reeds bij het opstellen van de Orderbevestiging bekend zijn dienen reeds op de Orderbevestiging te worden vermeld.

5. Levering
5.1 Vanaf het moment van sluiting van de Overeenkomst zijn de Producten voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van Koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Burghouwt met Koper is overeengekomen en op ofwel de Orderbevestiging, ofwel de factuur of anderszins staat vermeld.
5.2 Als tijdstip van Levering geldt het moment waarop de Producten voor transport gereed staan.
5.3 Burghouwt is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke deelleveringen zij afzonderlijk mag factureren.
5.4 Een door Burghouwt opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Burghouwt geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Burghouwt verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door Burghouwt zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.
5.5 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, zullen de Producten voor rekening en risico van Koper worden opgeslagen. Koper blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.
5.6 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst.
5.7 Indien Producten uit de handel zijn genomen, heeft Burghouwt het recht vervangende Producten te leveren. Koper heeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding ter zake.

6. Transport
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door Koper aan Burghouwt is verstrekt, door Burghouwt als goed huisva­der/koopman bepaald. Koper neemt alle risico’s verbonden aan het transport op zich.
6.2 Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/de verzen­ding, worden slechts uitgevoerd indien Koper heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.

7. Betaling
7.1 Betaling dient contant bij Levering te geschieden, of middels storting op een Burghouwt aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuur­datum.
7.2 Indien Koper niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
7.3 De op bank/giroafschriften van Burghouwt vermelde valutadatum geldt als betalingsdatum.
7.4 Koper is vanaf de vervaltermijn van de factuur de wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag conform artikel 6:119a BW. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Burghouwt moeten worden gemaakt om nakoming van de betalingsverplichtingen van Koper af te dwingen, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van EUR 250,–. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Burghouwt echter bevoegd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij Koper.
7.5 Koper is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die zij mocht of meent te hebben op Burghouwt, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.
7.6 Alle verplichtingen van Koper uit hoofde van alle met Burghouwt gesloten Overeenkomsten zijn terstond opeisbaar in geval Koper niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
7.7 Burghouwt is bevoegd om op elk moment een vooruitbetaling te verlangen van Koper, dan wel elke vorm van zekerheid zoals, maar niet limitatief, pandrechten en bankgaranties.
7.8 Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van reeds vervallen rente en openstaande buitengerechtelijke kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht de eventuele omschrijving die Koper bij de betaling vermeldt.

8. Annulering
8.1 Indien Koper nadat partijen een Overeenkomst hebben gesloten de Overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van het bedrag van de totale Order (incl. B.T.W.) aan annulerings­kosten bij Koper rekening gebracht, onverminderd overige rechten van Burghouwt.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de Producten blijft bij Burghouwt en gaat pas over op Koper na volledige voldoening van (I) al hetgeen Koper aan Burghouwt krachtens Overeenkomsten als tegenprestatie is verschuldigd voor geleverde of te leveren Producten en (II) alle vorderingen die zijn ontstaan wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige Overeenkomsten.
9.2 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, waterschade en diefstal. Koper zal de polis van deze verzekering op eerste verzoek daartoe aan Burghouwt ter inzage geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering zal Koper de penningen aan Burghouwt uitkeren.
9.3 Koper zal de Producten zolang deze aan Burghouwt toebehoren zorgvuldig bewaren en ervoor zorgen dat de Producten niet worden vermengd met gelijksoortige goederen of worden nagetrokken. Koper zal de Producten op dusdanige wijze verpakken/labelen dat duidelijk is dat de Producten eigendom zijn van Burghouwt.
9.4 Koper verleent hierbij in het kader van het bedongen eigendomsvoorbehoud bij voorbaat de onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Burghouwt om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Burghouwt zich bevinden zodat deze terug kunnen worden genomen. Het staat Burghouwt vrij om deze bevoegdheid aan eventuele derden te verstrekken indien derden de Producten namens Burghouwt zullen ophalen.
9.5 De Producten mogen door Koper in het kader van diens normale bedrijfs­uit­oefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onder­pand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

10. Garantieverlening
10.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Koper gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de Producten.
10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, gebreken ontstaan ten gevolge van:
a. het niet in acht nemen van gebruiks-, onderhoud- en veiligheidsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. onachtzaamheid, overbelasting, vandalisme, molest, brand of botsing of enig andere van buitenaf komende oorzaak welke niet is toe te rekenen aan Burghouwt;
10.3 De garantie vervalt indien door Koper en/of door haar ingeschakelde derden wijzigingen aan de Producten worden toegebracht.
10.4 Indien Koper geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, aan enig uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, vervalt de garantie.

11. Reclames
11.1 Koper dient bij ontvangst van de Producten te controleren of de Producten overeenkomen met de Order. Koper mag geen Producten retourneren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Burghouwt.
11.2 Klachten over direct zichtbare gebreken of beschadigingen van de Producten dienen door Koper Schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de Producten te worden gemeld aan Burghouwt, met vermelding van het eventueel bijbehorende factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.3 Onzichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen nadat Koper de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Schriftelijk aan Burghouwt te worden gemeld, met vermelding van het eventueel bijbehorende factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum Schriftelijk aan Koper te worden gemeld.
11.5 Bij overschrijding van de termijnen zoals bepaald in dit artikel vervalt elke aanspraak van Koper op Burghouwt ter zake de gebreken.
11.6 Indien terecht wordt gereclameerd is het aan Burghouwt ter vrije keuze of de gebrekkige Producten zullen worden gerepareerd of vervangen.
11.7 Indien Burghouwt ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van de Producten dan wel de Producten in geheel vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten eigendom van Burghouwt.
11.8 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren na verloop van één jaar na de Overeenkomstig de leden 2 of 3 van dit artikel gedane kennisgeving.

12. Ontbinding
12.1 Alle vorderingen die Burghouwt heeft op Koper, uit welke hoofde dan ook, worden direct opeisbaar indien:
i) Koper niet voldoet aan de op haar, voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden rustende verplichtingen en niet binnen 5 dagen na ontvangst van een Schriftelijke mededeling daartoe alsnog voldoet;
ii) Koper een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling of in surseance van betaling verkeert;
iii) Koper in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag tot faillietverklaring indient;
iv) Koper als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd;
v) op de goederen of vermogensbestanddelen van Koper conservatoir beslag wordt gelegd en Koper dat beslag niet binnen één maand opgeheven krijgt;
vi) Koper overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van het bedrijf.
vii) Koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
12.2 In de voornoemde gevallen is Koper op grond van deze Voorwaarden rechtstreeks in verzuim. Burghouwt heeft het recht om in de voornoemde situaties de Overeenkomst tussen Koper en Burghouwt direct, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
12.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, heeft Burghouwt het recht op vergoeding door Koper van alle geleden schade, kosten, rente en dergelijke, welke voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

13. Opschorting
13.1 Burghouwt heeft, indien Koper tekortschiet in het voldoen van enige verplichting, of indien Burghouwt redelijkerwijs mag verwachten dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Burghouwt, het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat Burghouwt tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd de overige aan Burghouwt toekomende rechten;
13.2 Koper komt in geen geval een opschortingsrecht toe.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
14.2 Indien naar het oordeel van Burghouwt de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Burghouwt het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
14.3 Burghouwt heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Burghouwt aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
14.4 Burghouwt is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
14.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk Schriftelijk in kennis te stellen.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Burghouwt is niet aansprakelijk voor de door Koper dan wel derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
15.2 Burghouwt is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade en winst- dan wel omzetderving.
15.3 De aansprakelijkheid van Burghouwt jegens Koper en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag van de betreffende order.
15.4 Koper zal Burghouwt vrijwaren voor alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik of de geschiktheid van) de Producten en zij zal Burghouwt alle schade vergoeden die Burghouwt lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de hierna genoemde zaken blijven eigendom van Burghouwt. Koper verkrijgt in geen geval enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot:
a. de Producten;
b. de door Burghouwt uitgebrachte Offerte of Orderbevestiging;
c. de door Burghouwt vervaardigde en/of verstrekte ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen en modellen;
d. de door Burghouwt vervaardigde en/of verstrekte berekeningen;
16.2 Koper dient op eerste afroep door Burghouwt alle bovengenoemde goederen te retourneren met uitzondering van de Producten. Indien Koper de goederen niet op eerste afroep retourneert, is Burghouwt gerechtigd een fee bij Koper in rekening te brengen voor de huur/het gebruik van de in lid 1 genoemde goederen.
16.3 Koper zal Burghouwt onmiddellijk informeren indien zij bemerkt dat een derde inbreuk maakt op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dat toebehoort aan Burghouwt. Koper zal alle haar ter beschikking staande informatie verstrekken aan Burghouwt indien de informatie noodzakelijk is voor het optreden tegen de inbreuk, een en ander in de ruimste zin des woords.
16.4 Alle informatie die door Burghouwt aan Koper wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Koper zal de informatie niet aan derden verstrekken door onder andere doch niet uitsluitend het tonen, kopiëren of openbaar maken van de informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burghouwt.

17. Conversie
17.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden alsdan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

18. Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Op alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Burghouwt en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Indien Burghouwt en Koper geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met Overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen Burghouwt en Koper niet in der minne kunnen regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de vestigingsplaats van Burghouwt. Burghouwt is gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats/woonplaats van Koper.
18.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Burghouwt en Koper in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van bindend advies.